Harrison Public Company Limited

กลับมาอีกครั้งของแคมเปญ “ยิ่งแชร์ ยิ่งได้ ครั้งที่ 2”

โดย HARRISON TEAM
เมื่อวันที่ 20.05.2024

TAGS: #แคมเปญ #นายหน้า #Prop2Share

#การกลับมาอีกครั้งของแคมเปญ กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

รายละเอียดกิจกรรม :

 – ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สมัครทราบภายใน 5 วันทําการ ทางอีเมลที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบและแชร์โครงการอย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง โดยจะต้องแชร์โครงการ Hot Deal 1 โครงการ
จึงจะได้รับแสตมป์ 1 ดวง
ㆍ ครบ 28 ดวง ลำดับที่ 1-20 รับเลย ………….
ㆍ ครบ 28 ดวง ลำดับที่ 21-40 รับเลย ………….
ㆍ ครบ 28 ดวง ลำดับที่ 41-50 รับเลย ………….

เงื่อนไขกิจกรรม :
     – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแชร์โครงการผ่านช่องทาง Facebook Group โดยจะต้องแชร์ลงในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 1 โพสต์ และผู้สมัครสามารถโพสต์ผ่านช่องทาง Facebook / LINE และ Twitter
     – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตั้งโพสต์เป็นสาธารณะเท่านั้นไม่รวมการคัดลอกลิงก์ (Copy Link)
     –  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขกิจกรรม โดยของรางวัลในแต่ละขั้นจะถูกสะสมให้โดยอัตโนมัติ
     – หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทจะทำการส่งเมลแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ได้รับรางวัลภายใน 15 วันทำการ
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยืนยันสิทธิ์หลังได้รับอีเมลผลประกาศรางวัลภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับอีเมลดัง
กล่าว หากผู้ใช้งานไม่ได้ติดต่อกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ใช้งานสละสิทธิ์
     –  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมได้เพียง บัญชีผู้ใช้งาน และต้องเป็นบัญชีผู้ใช้งานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนจริงโดยจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแอบอ้างในการรับรางวัล
     – ทีมงานมีสิทธิ์เด็ดขาดในการพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก
เงื่อนไข และกฎกติกาต่าง ๆ ในการร่วมกิจกรรม และสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
     – การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
     – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้ามารับของรางวัลตามวันเวลาและสถานที่ตามที่บริษัทกำหนดด้วยตัวเอง
เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
     – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
     – ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใดๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งการ
ตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการนั้นจะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
     – ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ของ
รางวัลบางรายการหมด ทีมงานจะทำการชดเชย โดยการจัดของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้
     – กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมร่วมสนุก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ ยอมรับกฎ กติกา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนทำการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
     – ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
     – เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เยี่ยมชมทรัพย์ที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Prop2Share
ติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญ Facebook Page
สนใจร่วมเป็นนายหน้ากับเราได้ที่ LINE 
Logo - Harrison-02-01

Harrison Public Company Limited
999/9 The Offices at Centralworld, Unit 2408-2410, 24th Floor, Rama 1 Rd. Pathumwan, Bangkok Thailand 10330

OTHER CONTACT

AFFILIATES

Copyright © 2022 Harrison PCL. All Rights Reserved.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik