คิดถึงอสังหา คิดถึงฮาริสัน

เงื่อนไข และ ข้อกำหนดในการสมัครสมาชิกนายหน้าอิสระ HOB (Harrison Online Broker)

  1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ “สมาชิกนายหน้าอิสระ”

1.1 สมาชิกนายหน้าอิสระ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเป็นสมาชิกนายหน้าอิสระกับ “บริษัท” โดยสมาชิกแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นพนักงานของ “บริษัท” แต่อย่างไร การลงทะเบียนขอสมัครเป็นสมาชิกนายหน้าอิสระ ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด รวมถึงอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

1.2 ในกรณีที่สมาชิกนายหน้าอิสระก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ”บริษัท” หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม สมาชิกนายหน้าอิสระตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

1.3 “บริษัท” สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกนายหน้าอิสระได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

– สมาชิกนายหน้าอิสระให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน

– สมาชิกนายหน้าอิสระกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาทุจริต

  • สมาชิกนายหน้าอิสระ ไม่สามารถรับเงินจอง หรือเงินมัดจำ จากผู้จะซื้อ ในทุกๆ กรณี
  • สมาชิกนายหน้าอิสระ จะจัดหาผู้จะซื้อทรัพย์สิน โดยการทำโฆษณาจากค่าใช้จ่ายของสมาชิกนายหน้าอิสระเอง และข้อความโฆษณาต้องเป็นข้อความที่เป็นจริง ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
  • สมาชิกนายหน้าอิสระ จะต้องแจ้งรายชื่อผู้จะซื้อให้ทางบริษัททราบ เพื่อทางบริษัทจะลงทะเบียนรายชื่อผู้จะซื้อกับทางโครงการต่อไป
  • สมาชิกนายหน้าอิสระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนจะพาผู้จะซื้อเข้าไปที่โครงการ
  • สมาชิกนายหน้าอิสระ มีหน้าที่พาผู้จะซื้อ ชมโครงการ ปิดการขาย จัดเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์ โดยทางบริษัทจะประสานงานกับทางโครงการให้
  1. การจำกัดความรับผิดชอบ

2.1 “บริษัท” จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์และอัพเดทข้อมูลอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ “บริษัท” ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น “บริษัท” จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูลการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ “บริษัท” ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

 

  1. สิทธิของ “บริษัท”

3.1 “บริษัท” มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกนายหน้าอิสระทราบล่วงหน้า

3.2 สมาชิกนายหน้าอิสระตกลงและยอมรับว่าระบบการทำงาน เครื่องหมายการค้า แนวคิด โลโก้และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นหรือกำลังพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในระบบการทำงานนี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

  1. ทรัพย์

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ทาง “บริษัท” มอบให้สมาชิกนายหน้าอิสระนำไปขาย และหรือ รายการอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท

  1. ค่าตอบแทน (ค่าคอมมิชชั่น)

สมาชิกนายหน้าอิสระ จะได้รับค่าตอบแทน (ค่าคอมมิชชั่น) ตามสัดส่วนของแต่ละโครงการภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่บริษัทได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของโครงการหรือเจ้าของทรัพย์แล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของโครงการหรือเจ้าของทรัพย์ นายหน้าอิสระก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นกัน

สมาชิกนายหน้าอิสระได้อ่านและทำความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ แล้ว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นเอเจ้นท์กับ”ฮาริสัน”

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik